Ползите от e-Government

(Статията е публикувана във в.Капитал, 6 окт 2001)
==========
В България ситуацията на политическо ниво се промени. Остава да видим дали има ново време, обусловено и от нов подход в управлението, нов поглед върху процесите на промяна и адаптация към европейските системи за обмен на информация.
Използването на IT-технологиите днес е съсредоточено в три основни направления:
– бизнесприложения (е-mail, счетоводство, e-commerce)
– частни приложения (игри, чат, e-mail, обучение)
– държавно административно управление.
Първото и второто направление са себеизграждащи се субективно обусловени приложения на компютъра. На тази база потребителите се развиват, използвайки и следвайки технологиите.
При третия елемент структурата на управление влияе върху използването на технологиите. Главата на административния елемент е зависима от множество фактори, често например заинтересуваност на ръководителя от приятелски интереси, по-рядко от рейтинга му в обществото и само понякога от моралните принципи, съпътстващи управлението. Тъй като административните ръководители са избирани от населението, би следвало те да бъдат зависими от него. Единствената технология на реална зависимост от обществото може да бъде изградена при възможност за перманентно прозрачно наблюдение на действията на администрацията, опростяване на държавния апарат и непрекъснато следене на рейтинга на структурата.
Ако се вгледаме в технологията на управление, ще се убедим, че повече работа се върши или с повече хора, или с по-ефективно използване на ресурсите. Бизнесмоделите и реалното човешко развитие са доказали, че единственият правилен път за подобно развитие е вторият – по-ефективното управление.
За да се постигне тази ефективност, е необходимо:
– да се увеличи работната натовареност
– да се опростят технически процесите.
Очевидно е, че второто решение е по-добро поради неограничеността на развитие и практическата липса на субективен фактор. Тези основни мотиви по естествен път водят до идеята за изграждане на нови подходи в управлението, които, комбинирани с глобализацията на обществените и световни интеграционни процеси, раждат идеята за e-Government.

Какво е e-Government

Трудно е да се даде еднозначно определение на тази идея, структура и решение поради простата причина, че в световен мащаб никъде няма реализация в цялостен вид. В общи линии идеята е чрез e-Government да се:
– оформят потоците на управление в отделните административни структури
– оптимизира времето за взимане на решения
– намали корупцията чрез улеснен контрол
– повиши рязко скоростта на информационния обмен
– позволи на гражданите да подават документи чрез интернет
– ускори административното обслужване по системата “на едно гише”
– позволи плащането на данъци чрез интернет
– дава актуална информация за администрацията
– изгради прозрачен и обективен механизъм за оценка на администрацията.
Във всяко едно отношение подобна стъпка е положителна за обществото и икономиката. За административната структура въпросът е комплексен. Ще загубят корумпираните служители, чиито основен плюс е липсата на достатъчно информация за гражданите, както и вечните служители, живеещи “ден да мине, друг да дойде”. Въвеждането на e-Government ще даде възможност да се разкрият особено неефективните административни структури. Основните печеливши ще бъдат обществото, тъй като ще се подобри неговата информираност, както и държавното ръководство на първо ниво поради улесненото проследяване на процесите в управляваните структури, както и поради възможността за постоянна обратна връзка с обществото.
Като цяло се очаква механизмът на управление да се ускори многократно. Според проучвания на американски и европейски експерти, занимаващи се с проблема, е възможно:
– ускоряване на издаване на разрешителни 420 пъти
– ускоряване на приемането на документи – то ще става практически веднага
– точен контрол на движението на документацията и десетократно намаляване на възможността за загубване или унищожаване на документ
– драстично намаляване на разходите за обработка на документацията (USA-прогнозата е от 7 на 3 долара)
– намаляване на разходите за плащания на данъци, такси и др., съпроводено с увеличаване на приходите (20-40%)
– намаляване на административния персонал, съпроводено с увеличаване на заплащането.
За повечето държавни служители е трудно да се определи и изясни понятието загубено време. Но ако се опитаме да си представим, че за да внесе в централизирана държавна служба (министерство) един документ, служител от провинцията трябва да загуби един работен ден (а работодателят му между 30 и 120 лв.), докато с e-Government това може да стане за 10 минути при цена 1 лв., ще стане ясно каква може да бъде ефективността на системата.

Как е по света

В световен мащаб все още няма развити системи за e-Government в цялостен вид, но това не пречи на страни като Естония, Латвия и САЩ да внедряват отделни елементи от тях. В много от американските щати вече могат да се плащат сметки за паркиране и данъци (www.govworks.com, www.ezgov.com) чрез интернет. Изработените механизми позволяват и подаването на документи към някои градски управи също да става през подобен механизъм. Проектът Census 2000 на американското правителство е едно от последните реални действия за събиране на информация от цялото население в реално време и подзадача в областта e-Government. Възможността в реално време да се получава информация за решенията на градската (щатската) управа, да се извеждат наредбите, градските планове, скици и др. вече са реални стъпки в това направление.

Как е в България

Ситуацията на информационно развита нация, съпроводена с икономически трудности и административни ялови решения, прави страната ни много актуална цел за интегриране на подобно решение. В България липсват реално въведени технологии в управлението. Структурите на държавната и общинската власт все още работят основно с хартиени документи и пишещи машини. Състоянието на повечето справочни бази данни е и си остава само на хартиен носител, което според изследвания забавя от 100 до 2000 пъти времето за подаване на справка.
Бизнесът също е на ниво (с изключение на IT-бранша естествено), което трудно възприема новите технологии, особено ако няма пример отгоре. Въвеждането на някои реални нови подходи в подаването на справочна информация (дискетите с ДДС например) е една от малкото реализирани идеи.
В тази система е възможно с няколко инициативи да се започне изграждането на системите за формиране на e-Government, като се стъпи на позитивните решения, придобили общественост през последните години – системата за приемане на интернет-разплащания e-Pay, няколкото сайта за правителствена информация и др. В България сега имаме шанса да положим основите на една нова, европейска държавна администрация. Могат да се посочат някои основни препоръки за провеждането на този процес:
1. Основна програма (приоритет на правителството), която да включва:
а) Възможността държавните структури да приемат документи през интернет.
б) Възможността държавните структури и кметствата да приемат плащания на данъци, такси и др. през интернет.
в) Създаване на интернет-сайтове на всяка институция с обширна информация за дейността й, лица за контакти, оценъчна система и справочна информация.
г) Изграждане на обществени форуми в сайтовете на държавните институции за обсъждане на актуални наредби и решения на администрацията.
2. Дългосрочна стратегия
а) Създаване на нови справочни архиви с информация на цифров носител.
б) Въвеждане на софтуер за управление на административните звена и документните потоци (в България вече има такива разработки).

Какво ще промени това

Ако реално бъде осъществена една такава програма, която не трябва да се свежда единствено до купуването на скъпа техника, която да залежава с години, могат да се очакват следните положителни тенденции:
1. Приходите в държавния бюджет да се увеличат с 10-20% поради опростяване на разплащанията.
2. Да се спестят средства от командировъчни, неизработено време и др. в размер на 40-60%.
3. Да се оптимизират структурите на държавните служби, като се съкрати част от неефективния персонал и се увеличат заплатите.
4. Най-важното – ще се ускори процесът на вземане на решения и тяхното изпълнение, което ще има безспорен положителен ефект върху икономиката на страната.

Участници в инициативата “Българският Великден” стартираха ново начинание – тримесечно издание BGV Quarterly за анализи, идеи, предложения и коментари за икономическото и общественото развитие на България. Целта според инициаторите е да насочват вниманието към важни за обществото теми и да провокират дискусии по тях. Изданието има и вариант на английски език – BGV Quarterlyґs Business & Economics, чиято цел е да информира чуждата аудитория за икономическото развитие на България и възможностите за инвестиции в страната. Изданията ще се публикуват в интернет- страницата на великденци (www.velikdenbg.org, www.belloweb.com/velikden/) и ще се разпространява по e-mail.
Инициаторите планират активизиране на контактите с други български клубове в чужбина, предоставяне на информация на западни медии за България и желаят взаимодействие с международните финансови институции при анализ на икономическото състояние и провежданите в страната реформи.
Статията “Ползите от е-Government” е публикувана в първия брой на изданието.


Capital.bg
========================
стр 2, стр 3, стр.4

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*